POLISI DIOGELU PLANT

Dyddiad polisi: 19/01/2021

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu bob 12 mis (o leiaf).

Dyddiad Adolygu: 01/01/2023

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau Diogelu

Person Diogelu Dynodedig: Llion Elis 

Manylion cyswllt Person Diogelu Dynodedig:   0333 2420522

Cynnwys:

1. Cyflwyniad 1

2. Ein Hymrwymiad i Ddiogelu 2

3. Deddfwriaeth a Chanllawiau Perthnasol 3

4. Rôl y Swyddog Diogelu Dynodedig (PDD) 4

5. Diffiniadau 5

6. Proses Recriwtio a Dethol 6

7. Ymateb i Bryderon Diogelu 7

8. Delio â Honiadau o gam-drin a wneir yn erbyn ymgeiswyr 8

9. Dyletswydd i wneud atgyfeiriad i’r DBS 9

10. Rhannu Pryderon 1011. Crynodeb 11

POLISI DIOGELU PLANT

1.Cyflwyniad

Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb. Mae Tidal Supply Ltd yn cydnabod y ddyletswydd i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac mae wedi ymrwymo i sicrhau arferion diogelu sy’n adlewyrchu cyfrifoldebau statudol, canllawiau’r llywodraeth ac sy’n cydymffurfio â gofynion arfer gorau. Mae gan bob plentyn, waeth beth fo’i oedran, anabledd, rhyw, treftadaeth hiliol, cred grefyddol, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth, yr hawl i amddiffyniad cyfartal rhag pob math o niwed neu gamdrin.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl staff mewnol ac ymgeiswyr a bydd yn cael ei hyrwyddo’n eang ac yn orfodol i bawb sy’n ymwneud â Tidal Supply Ltd. Gall methu â chydymffurfio â’r polisi hwn a gweithdrefnau diogelu’r cwmni arwain at gymryd camau disgyblu, gan gynnwys terfynu cyflogaeth a/neu gontract.

Disgwylir i bob ymgeisydd a leolir gan Tidal Supply Ltd ymgyfarwyddo â threfniadau ar gyfer diogelu plant yn y sefydliad lle cânt eu lleoli a bod â dealltwriaeth glir o bob math o gamdriniaeth ac esgeulustod; gan gynnwys sut i nodi, ymateb ac adrodd.

Yma yn Tidal Supply Ltd rydym yn disgwyl i’r holl staff, ac ymgeiswyr, ddilyn a hyrwyddo arfer da ym maes diogelu. Er mwyn gwneud hynny, dylent:

 • Darllen, deall, derbyn a gweithredu yn unol â’r polisi hwn.
 • Byddwch yn wyliadwrus a dilynwch godau ymddygiad proffesiynol i gynnal ffiniau proffesiynol ac arferion gwaith diogel.
 • Rhoi gwybod am unrhyw bryderon neu ddatgeliadau sy’n ymwneud ag amddiffyn a diogelwch plant.
 • Ymgymryd â hyfforddiant diogelu gorfodol a sesiynau ymwybyddiaeth lle y’u darperir.
 • Helpu i addysgu dysgwyr/defnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliadau ynghylch materion cadw’n ddiogel, gan gynnwys ymddwyn fel model rôl da.

2.Ein Hymrwymiad i Ddiogelu

Cynlluniwyd y polisi hwn i fodloni’r egwyddorion uchod drwy sicrhau:

 • Mae gan Tidal Supply Ltd brosesau recriwtio diogel a chadarn sy’n sicrhau nad yw’r rhai y gwyddys eu bod yn risg i blant yn cael mynediad atynt; y rhai y mae eu gweithredoedd yn awgrymu eu bod yn risg i blant yn cael eu canfod ar y cam cynharaf a’u hatal rhag parhau i weithio gyda phlant; a bod y rhai sy’n bwriadu gwneud niwed yn cael eu hatal ar bob cam posibl rhag ymuno â’r gweithlu.
 • Mae staff ac ymgeiswyr yn deall eu rolau a’u cyfrifoldebau o ran diogelu ac yn cael cyfleoedd dysgu priodol i adnabod, nodi ac ymateb i arwyddion o gam-drin, esgeulustod a phryderon diogelu eraill sy’n ymwneud â phlant. 
 • Mae yna ddiwylliant agored a thryloyw sy’n galluogi staff ac ymgeiswyr i godi pryderon am blant, y rhai sy’n gweithio gyda phlant, a phrosesau o fewn Tidal Supply Ltd.
 • Mae mor syml â phosibl i unigolyn adrodd am bryderon ynghylch niwed neu risg a rhoddir gweithdrefnau clir ar waith pan fydd materion diogelu ac amddiffyn plant yn codi. Lle caiff pryderon eu hadrodd bydd Tidal Supply Ltd yn sicrhau bod unigolion yn cael eu cefnogi.
 • Mae gan Tidal Supply Ltd bolisïau a gweithdrefnau cadarn ar waith, sy’n cael eu hadolygu a’u diweddaru o leiaf bob 12 mis.
 • Mae Tidal Supply Ltd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ar arferion gorau diogelu, adrodd ac archwilio gweithgareddau diogelu yn flynyddol a mynd i’r afael ag unrhyw feysydd i’w gwella.
 • Bydd Tidal Supply Ltd yn rhoi gwybod i’r awdurdod priodol am unrhyw bryderon ynghylch unrhyw unigolyn, neu unrhyw sefyllfa ddiogelu bosibl y daw’n ymwybodol ohoni cyn gynted ag y bo’n ymarferol, a bydd yn cydweithredu mewn unrhyw ymchwiliadau neu asesiadau parhaus.
 • Bydd Tidal Supply Ltd yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill (gan gynnwys gofal cymdeithasol plant awdurdodau lleol) i sicrhau bod y rhai y nodir eu bod mewn perygl o gael eu cam-drin yn cael eu hamddiffyn.
 • Cedwir cofnodion cyfrinachol, manwl a chywir o’r holl bryderon diogelu a’u storio’n ddiogel.

3.Deddfwriaeth a Chanllawiau Perthnasol

Y prif ddeddfwriaeth a chanllawiau sy’n llywodraethu’r polisi hwn yw:

 • Cadw Dysgwyr yn Ddiogel 2018
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)2014:Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl
 • Deddf y Plant 1989
 • Y Ddeddf Addysg 2002
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
 • Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant
 • Diogelu plant mewn addysg: ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill
 • Gweithdrefnau Llywodraeth Cymru ar gyfer Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol
 • Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008)
 • Deddf Plant 2021 (Adran Addysg)
 • Deddf Plant 2004
 • Canllawiau Arferion Gwaith Mwy Diogel i Oedolion sy’n Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc (2019)
 • Rhannu Gwybodaeth: Canllawiau i ymarferwyr a rheolwyr. Llywodraeth EM (2018)
 • Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974
 • Anghymhwyso o dan Ddeddf Gofal Plant 2006 (2015)
 • Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 (gan gynnwys y ‘Dyletswydd Atal’)
 • Y Ddyletswydd Prevent, Adrannol, Cyngor i Ysgolion a Darparwyr Gofal Plant (2015)
 • Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015
 • Deddf Hawliau Dynol 1998
 • Partneriaid/Trefniadau Diogelu Lleol

Dylid darllen y polisi hwn ar y cyd â’n polisïau diogelu perthnasol eraill, megis:

 • Polisi Iechyd a Diogelwch
 • Polisi Honiadau
 • Polisi Cwynion
 • Cod Ymddygiad
 • Recriwtio Mwy Diogel
 • Polisi Rhannu Gwybodaeth

4.Rôl y Person Diogelu Dynodedig (PDD)

Mae rôl y PDD yn cynnwys:

 • Derbyn ac ymateb yn briodol i bob adroddiad o bryderon, materion neu gamdriniaeth diogelu a godir gan aelodau staff, asiantaethau partneriaid neu ymgeiswyr.
 • Cyfeirio unrhyw bryderon diogelu lle bo angen i’r Awdurdod Lleol a rheoli’r camau gweithredu yn syth i sicrhau bod yr unigolyn sy’n wynebu risg yn ddiogel rhag cael ei gam-drin.
 • Adnabod a nodi arwyddion cam-drin, esgeulustod a mathau eraill o niwed, ar wahân i’w fod ar-lein neu all-lein, a gwybod pryd mae’n briodol gwneud adroddiad i’r awdurdod lleol.
 • Cael eu cefnogi gyda’r effaith emosiynol o’u rôl a rhoi cyfle i fyfyrio ar eu hymarfer. Gellid gwneud hyn ar sail unigol neu grŵp ond dylid rhoi cyfle i’r Uwch-swyddog Dynodedig gael cymorth unigol lle bo angen.
 • Darparu cyngor a chymorth i staff eraill, cadw cofnodion, gweithio gydag aelodau o’r teulu neu ofalwyr, eu cyfeirio at gwasanaethau plant a mynychu cyfarfodydd statudol, yn ogystal â chysylltu â’r Bwrdd Diogelu Plant a gweithio gydag asiantaethau eraill yn ôl yr angen.
 • Rhoi gwybod i uwch reolwyr am unrhyw ddigwyddiadau diogelu a’u canlyniad.
 • Ystyried sut y gellir mynd i’r afael â diogelu’n ehangach a sicrhau bod mesurau ataliol yn cael eu mabwysiadu yn y lleoliad addysg. Bydd y rhan hon o’r rôl yn cynnwys meithrin perthnasoedd ag asiantaethau eraill, yn ogystal â sicrhau bod staff a dysgwyr yn cael gwybod am risgiau a sut i gael mynediad at gymorth.
 • Datblygu polisi (neu oruchwylio hyn, gan gynnwys sicrhau bod pob polisi yn cael ei ddiweddaru yn ôl yr angen, ond yn flynyddol beth bynnag. 
 • Cydgysylltu ag Arweinwyr/Swyddogion Diogelu Dynodedig mewn sefydliadau partner.
 • Sicrhau bod yr holl staff ac ymgeiswyr perthnasol wedi derbyn hyfforddiant diogelu sy’n briodol i’w rôl a pharhau i dderbyn hyfforddiant i alluogi datblygiad sgiliau ac arfer da wrth weithio gyda phlant. Mae’n rhaid i’r Uwch-swyddog Dynodedig gadw cofnod o’r holl hyfforddiant staff, gan gynnwys y dyddiadau, manylion y darparwr a chofnod o bresenoldeb staff.
 • Wrth adrodd am bryderon i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), gall hyn fod pan fydd aelod o staff neu ymgeisydd wedi’i ddiswyddo neu wedi gadael, lle mae pryderon difrifol wedi’u codi am eu hymddygiad, a bod y cwmni’n credu eu bod yn peri risg i blant. Bydd y PDD (Tidal) yn cwblhau’r dogfennau atgyfeirio angenrheidiol i’r DBS ac yn cysylltu â nhw wedi hynny os oes ganddynt unrhyw gwestiynau pellach ynghylch yr aelod o staff neu’r ymgeisydd.
 • Dylai’r PDD (Yr Ysgol) sicrhau bod pawb sy’n gweithio yn y lleoliad addysg yn ymwybodol o Weithdrefnau Diogelu Cymru ac yn gwybod sut i gael gafael ar gopi o’r gweithdrefnau.

5.Diffiniadau 

Yn ôl Deddf Addysg 2002 ac Adran 3 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ‘plentyn’ yw unrhyw un nad yw eto wedi cyrraedd ei ben-blwydd yn 18 oed.

Yn y polisi hwn, mae’r termau ‘plentyn’ a ‘person ifanc’, neu ‘plant’ a ‘phobl ifanc’, yn cael eu defnyddio’n gyfnewidiol i gyfeirio at unrhyw unigolyn o dan 18 oed.

Mae cam-drin ac esgeulustod yn fathau o gamdriniaeth. Gall rhywun gam-drin neu esgeuluso plentyn drwy achosi niwed, neu drwy fethu â gweithredu i atal niwed.

Mae Deddf Plant 1989 yn diffinio ‘niwed’ fel “camdriniaeth neu nam ar iechyd neu ddatblygiad”. Mae ‘datblygiad’ yn golygu datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol neu ymddygiadol; ystyr ‘iechyd’ yw iechyd corfforol neu feddyliol; ac mae ‘cam-drin’ yn cynnwys cam-drin rhywiol a mathau o gamdriniaeth nad ydynt yn gorfforol. O ganlyniad i Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002, mae’r diffiniad o niwed hefyd yn cynnwys “nam ar glyw neu weld rhywun yn cael ei drin yn wael”

Gall cam-drin gael ei gyflawni gan unigolyn o ysgol y plentyn, y gymuned, y teulu, y rhai sydd mewn sefyllfa o ymddiriedaeth neu blentyn arall.

Dylai pob aelod o staff fod yn ymwybodol y gall plant gam-drin plant eraill (cyfeirir at hyn yn aml fel cam-drin cyfoedion-ar-gyfoedion). Mae hyn yn fwyaf tebygol o gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: fwlio (gan gynnwys seiberfwlio), cam-drin corfforol, trais rhywiol, aflonyddu rhywiol, codi sgert, secstio (a elwir hefyd yn ddelweddaeth rywiol a gynhyrchir gan bobl ifanc); a thrais a defodau cychwyn/math hazing.

Gall cam-drin plant fod yn un o bedwar categori gwahanol fel y nodir yng Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008)

Cam-drin Corfforol: Mae cam-drin corfforol yn fath o gam-drin a all gynnwys taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi neu sgaldio, boddi, mygu neu achosi niwed corfforol fel arall i blentyn. Gall niwed corfforol gael ei achosi hefyd pan fydd rhiant neu ofalwr yn ffugio symptomau salwch plentyn, neu’n achosi salwch yn fwriadol.

Cam-drin Emosiynol: Cam-drin plentyn yn emosiynol yn barhaus er mwyn achosi effeithiau andwyol difrifol a pharhaus ar ddatblygiad emosiynol y plentyn. Gall gynnwys cyfleu i blentyn ei fod yn ddiwerth neu nad oes neb yn ei garu, yn annigonol, neu’n cael ei werthfawrogi dim ond i’r graddau ei fod yn diwallu anghenion person arall. Gall gynnwys peidio â rhoi cyfleoedd i’r plentyn fynegi ei farn, ei dawelu’n fwriadol neu ‘wneud hwyl’ ar yr hyn y mae’n ei ddweud neu’r ffordd y mae’n cyfathrebu. Gall gynnwys gosod disgwyliadau amhriodol o ran oedran neu ddatblygiad ar blant. Gall y rhain gynnwys rhyngweithiadau sydd y tu hwnt i allu datblygiadol plentyn, yn ogystal â goramddiffyn a chyfyngu ar archwilio a dysgu, neu atal y plentyn rhag cymryd rhan mewn rhyngweithio cymdeithasol arferol. Gall olygu gweld neu glywed rhywun arall yn cael ei gam-drin. Gall gynnwys bwlio difrifol (gan gynnwys bwlio seiber), achosi i blant deimlo’n ofnus neu mewn perygl yn aml, neu ecsbloetio neu lygru plant. Mae rhyw lefel o gam-drin emosiynol yn gysylltiedig â phob math o gam-drin plentyn, er y gall ddigwydd ar ei ben ei hun.

Cam-drin Rhywiol: Mae cam-drin rhywiol yn golygu gorfodi neu hudo plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, nad ydynt o reidrwydd yn ymwneud â lefel uchel o drais, p’un a yw’r plentyn yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd ai peidio. Gall y gweithgareddau gynnwys cyswllt corfforol, gan gynnwys ymosodiad trwy dreiddiad (e.e. treisio neu ryw geneuol) neu weithredoedd anhreiddiol fel mastyrbio, cusanu, rhwbio a chyffwrdd y tu allan i ddillad. Gallant hefyd gynnwys gweithgareddau digyswllt, megis cynnwys plant wrth edrych ar, neu wrth gynhyrchu, delweddau rhywiol, gwylio gweithgareddau rhywiol, annog plant i ymddwyn mewn ffyrdd rhywiol amhriodol, neu feithrin perthynas amhriodol â phlentyn i baratoi ar gyfer cam-drin (gan gynnwys trwy y rhyngrwyd). Nid gwrywod sy’n oedolion yn unig sy’n cyflawni cam-drin rhywiol. Gall merched hefyd gyflawni gweithredoedd o gam-drin rhywiol, fel y gall plant eraill.

Esgeulustod: Esgeulustod yw methiant parhaus i ddiwallu anghenion corfforol a/neu seicolegol sylfaenol plentyn, sy’n debygol o arwain at nam difrifol ar iechyd neu ddatblygiad y plentyn. Gall esgeulustod ddigwydd yn ystod beichiogrwydd o ganlyniad i gam-drin sylweddau gan y fam. Unwaith y bydd plentyn yn cael ei eni, gall esgeulustod gynnwys rhiant neu ofalwr yn methu â:

 • darparu bwyd, dillad a chysgod digonol (gan gynnwys gwahardd o gartref neu adael);
 • amddiffyn plentyn rhag niwed neu berygl corfforol ac emosiynol;
 • sicrhau goruchwyliaeth ddigonol (gan gynnwys defnyddio rhoddwyr gofal annigonol); neu
 • sicrhau mynediad at ofal neu driniaeth feddygol briodol.

Gall hefyd gynnwys esgeuluso, neu beidio ag ymateb i, anghenion emosiynol sylfaenol plentyn.

I gael arweiniad manwl ar yr arwyddion a all fod yn arwydd o gam-drin ac esgeulustod gweler Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008).

6.Proses Recriwtio a Dethol

Mae Tidal Supply Ltd hefyd wedi ymrwymo i amddiffyn plant trwy broses recriwtio a dethol ofalus (Recriwtio Mwy Diogel), Polisi Rhannu Pryderon a chanllawiau ar ymddygiad priodol (Cod Ymddygiad). Dylid darllen y polisïau hyn ochr yn ochr â’r polisi hwn.

Mae gweithdrefnau trylwyr Tidal Supply Ltd, yn dilyn proses Cydymffurfio ASPCo+, yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd y canfyddir bod ganddo hanes o ymddygiad neu arfer annerbyniol, yn cael ei leoli.

7.Ymateb i Bryderon Diogelu 

Mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb i amddiffyn plant. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cadw at bolisïau a phrosesau Tidal Supply Ltd gan gynnwys unrhyw God Ymddygiad
 • Rhoi gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi o gyfarfod ag ymgeiswyr neu gynnal gwiriadau cyn lleoliad i’r PDD yn ddi-oed a gwneud cofnod ysgrifenedig clir o’r holl wybodaeth berthnasol i’w throsglwyddo i’r PDD
 • Rhoi gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi o ymweliadau/lleoliadau sefydliadau i’r Swyddog/Arweinydd Diogelu Dynodedig yn y sefydliad perthnasol a chadarnhau bod hyn wedi’i wneud i PDD Tidal Supply Ltd
 • Cymryd camau, megis dilyn y broses y manylir arni yn y Polisi Rhannu Pryderon pan fo pryderon ynghylch arfer.
 • Gweithio gydag awdurdodau lleol, yr heddlu, gwasanaethau iechyd a gwasanaethau eraill i hyrwyddo llesiant plant a’u hamddiffyn rhag niwed.

Disgwylir i bob ymgeisydd sy’n gweithio trwy Tidal Supply Ltd gadw plant yn ddiogel trwy:

 • Dilyn polisïau Tidal Supply Ltd gan gynnwys y Cod Ymddygiad.
 • Sicrhau bod yr Arweinydd/Swyddog Diogelu Dynodedig yn y lleoliad yn ymwybodol o unrhyw bryderon ynghylch unrhyw blant neu unrhyw oedolion sy’n gofalu am y plant hynny neu’n gweithio gyda nhw.
 • Gofyn am gyngor a chymorth gan PDD Tidal Supply Ltd pan fydd ganddynt reswm i gredu nad yw eu pryderon wedi cael ymateb priodol neu fod ganddynt bryderon ynghylch ymarfer yn y lleoliad.

8.Delio â honiadau o gam-drin a wneir yn erbyn ymgeiswyr

All candidates placed on assignment are responsible for supporting safe behaviour and have responsibility to follow the guidance laid out in this policy and related policies, such as the Code of Conduct. 

In accordance with Working Together (2004) and Keeping Learners Safe (2019), where an organisation has received an allegation that a volunteer, supply staff or member of staff who works with children has:

 • behaved in a way that has harmed a child, or may have harmed a child; 
 • possibly committed a criminal offence against or related to a child; 
 • behaved towards a child or children in a way that indicates he or she may pose a risk of harm if they work regularly or closely with children.

A referral should be sent to the LADO within one working day, giving as much detail as possible.

9. Duty to make a referral to the DBS

Lle mae tystiolaeth bod unrhyw un wedi niweidio, neu’n peri risg o niwed, i blentyn, mae dyletswydd gyfreithiol ar Tidal Supply Ltd i riportio’r person hwnnw i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan ddefnyddio eu canllawiau sydd ar gael yma. Mae gan y DBS awdurdod statudol i wahardd person rhag gweithio mewn gweithgaredd rheoledig gyda phlant yn y DU.

Bydd atgyfeiriad i’r DBS hefyd yn cael ei wneud os bydd y person yn ymddiswyddo cyn i ymchwiliad gael ei gynnal neu ddod i gasgliad. Os bydd y sawl a gyhuddir yn ymddiswyddo, neu’n rhoi’r gorau i ddarparu ei wasanaethau, ni ddylai hyn atal unrhyw honiad rhag cael ei ddilyn i fyny yn unol â’r canllawiau hyn.

Ni fydd The Tidal Supply Ltd yn gwneud unrhyw gytundeb cyfaddawd/setlo yn achos person yr ystyrir ei fod yn anaddas i weithio gyda phlant. Byddai unrhyw gytundeb o’r fath a oedd yn cynnwys amod o beidio â chyfeirio’r achos at y DBS yn drosedd.

Dylai unrhyw un sy’n pryderu am les plentyn neu sy’n credu y gallai plentyn fod mewn perygl o gael ei gam-drin drosglwyddo unrhyw wybodaeth i’r DBS neu awdurdod priodol arall cyn gynted â phosibl a heb fod yn hwy na 24 awr ar ôl y pryder cychwynnol.

10. Rhannu Pryderon

Mae’n bosibl y bydd ymgeiswyr yn ei chael hi’n anodd codi pryderon am gydweithwyr, rheolwyr, pobl ar leoliad neu ynghylch sut yr ymatebir i bryderon diogelu o fewn lleoliad. Mae gan Tidal Supply Ltd Bolisi Rhannu Pryderon penodol sy’n annog ymgeiswyr i godi pryderon a hefyd yn rhoi manylion sefydliadau allanol y gall ymgeiswyr fynd atynt am gymorth a chyngor. Nod Tidal Supply Ltd yw cael diwylliant agored a gonest lle yr ymatebir yn effeithiol i ddiogelu, a lle mae staff ac ymgeiswyr yn teimlo’n ddiogel, yn cael eu cefnogi ac yn gallu lleisio unrhyw bryderon sydd ganddynt gan wybod yr ymatebir iddynt.

11.Crynodeb

Bydd Tidal Supply Ltd yn gwneud cleientiaid ac ymgeiswyr yn ymwybodol o’r Polisi Diogelu trwy’r dulliau a ganlyn: Gwefan Llanw Cyflenwi, Pecyn Cychwyn Ymgeisydd, Cadarnhad o archeb Ysgol.

Rhaid i’r holl staff, gweithwyr dros dro, ymgeiswyr a chontractwyr fod yn ymwybodol bod ganddynt ddyletswydd broffesiynol i rannu gwybodaeth â chwmnïau recriwtio eraill er mwyn diogelu plant. Gall budd y cyhoedd mewn diogelu plant fod yn drech na buddiannau cyfrinachedd. Fodd bynnag, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ar sail angen gwybod yn unig, yn unol â barn Tidal Supply Ltd.